Polityka prywatności

 1. Klient oraz FastTony zawarli Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotyczącą korzystania przez Klienta z Systemu dostępnego w serwisie FastTony.es;
 2. FastTony oraz Klient współpracują w przedmiocie prowadzenia przez Klienta do swoich odbiorców działań marketingowych. Współpraca ta odbywa się na zasadach przewidzianych Umowie o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartej na zasadach określonych Regulaminie Serwisu, dostępnym na stronie https://smart.fasttony.es/regulamin/
 3. Klient zamierza kontynuować współpracę z FastTony w ramach zawartej dotychczas umowy oraz rozszerzać ją na dalsze obszary działalności (nowe funkcjonalności dostarczane przez FastTony;
 4. W ramach wykonywania podpisanej umowy dochodzić będzie do przekazywania przez Klienta do FastTony danych osobowych oraz do przetwarzania tych danych osobowych przez FastTony na zlecenie Klienta.

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1.  Definicje

 1. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) będące przedmiotem niniejszej umowy, a określone w Zleceniach; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przy wykonywaniu Umowy Głównej dochodzi do przekazywania przez Klienta do Systemu Danych Osobowych zebranych przez niego w ramach prowadzenia konta reklamowego w portalu Facebook, a także przetwarzania Danych Osobowych na cele realizacji kampanii marketingowych; 
 2. System – oprogramowanie służące do
  • tworzenia postów, reklam, monitorowania wypowiedzi internautów w portalu Facebook, Instagram i innych platformach społecznościowych, a także w systemach Google Adwords i sieci reklamowej Google oraz
  • do analizy danych – udostępniane Klientowi w trybie SaaS za pośrednictwem strony www.fastotny.com;
 3. Umowa Główna – umowa zawarta pomiędzy FastTony a Klientem, dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną. Na treść Umowy Głównej składa się Regulamin, dostępny na stroniehttps://smart.fasttony.es/regulamin/, który Klient zaakceptował;
 4. Upoważnieni – oznaczają po stronie Klienta: osoby upoważnione na podstawie Umowy Głównej do składania Zleceń (w tym pracownicy lub współpracownicy Klienta, dla których utworzono odrębne konta w Systemie, powiązane z kontem Klienta), jak i do uzyskiwania w dowolny sposób oraz w dowolnym czasie wszelkich informacji związanych z przedmiotem niniejszej Umowy i Umowy Głównej, a po stronie FastTony: osoby upoważnione na podstawie Umowy Głównej do przyjęcia Zlecenia oraz przetwarzania Danych Osobowych, jak i do udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem Umowy i Umowy Głównej;
 5. Zlecenie – oznacza polecenie przetwarzania Danych Osobowych dokonane przez Klienta na rzecz FastTony poprzez każdorazowe użycie Systemu w ten sposób, że przetwarzane są Dane Osobowe. Jako przykładowe Zlecenia Strony wskazują:
  • uruchomienie w Systemie kampanii typu Lead Ads
  • uruchomienie w Systemie kampanii, która zbiera dane osobowe z wiadomości w aplikacji Messenger;
  • korzystanie z narzędzia Custom Audience;
  • korzystanie z narzędzia Lookalike;
  • korzystanie z narzędzia Audience Knowledge;
  • korzystanie z narzędzia TopFans;
  • kierowanie reklamy targetowanej w Google;
  • używania narzędzi do remarketingu – w Google albo w systemie reklamowym Facebook;
  • kierowanie reklam do użytkowników innych witryn webowych, fanów i osób aktywnych na wybranych fanpage, osób aktywnych na wydarzeniach na Facebooku, grupach na Facebooku, osób aktywnych w postach, w tym w postach reklamowych,
  • kierowanie reklam do osób aktywnych w aplikacjach,
  • kierowanie reklam do osób aktywnych w alikacji Meseenger,
 6. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

§ 2. Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie przez Klienta Danych Osobowych do przetwarzania w Systemie przez FastTony zgodnie ze Zleceniami. Zawierając  z FastTony Umowę Główną i niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych, Klient oświadcza, że wydaje FastTony polecenie przetwarzania Danych Osobowych zawartych w każdym Zleceniu w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków FastTony wynikających z Umowy Głównej, tj. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępniania zaawansowanych i dodatkowych funkcji w ramach wykonywania przez Klienta działań reklamowych na portalu Facebook;
 2. Klient:
  • Powierza FastTony Dane Osobowe, w tym czynności przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby działalności reklamowej na portalu Facebook na podstawie Umowy Głównej;
  • Powierza FastTony Dane Osobowe następujących kategorii osób:
   • osób korzystających z portalu Facebook i innych portali społecznościowych, osób wchodzących w jakąś interakcję z profilem Klienta prowadzonym w tym portalu (np. polubienie lub inna reakcja, komentarz, przesłanie wiadomości do Fanpage Klienta, udział w wydarzeniu, członkowstwo w grupie);
   • osób, które przekazują Klientowi swoje Dane Osobowe na cele marketingowe za pośrednictwem narzędzia Lead Ads; Messenger Platform lub za pośrednictwem innej aplikacji;
   • osób, których Dane Osobowe Klient posiada z innego źródła i chce te dane wykorzystać do używania narzędzi reklamowych udostępnianych przez Facebook, Instagram, inny portal społecznościowy, system reklamowy Google
  • Powierza FastTony Dane Osobowe zwykłe, tzn. nie wrażliwe (nie dotyczące stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych), chyba że Klient upoważniony jest na podstawie odpowiednich przepisów prawa do przetwarzania danych wrażliwych;
  • Celem realizacji postanowień Umowy Głównej ustanawia Upoważnionych po swojej stronie. Ustanowienie Upoważnionego użytkownika następuje poprzez samodzielne utworzenie mu przez Klienta indywidualnego konta w Systemie. Dostęp do konta powinien być chroniony odpowiednio skomplikowanym hasłem zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej na temat zabezpieczeń danych;
  • Może odwołać Upoważnionych użytkowników poprzez usunięcie konta w Systemie;
  • Wyraża zgodę, by FastTony korzystało z usług innych podmiotów przetwarzających Dane Osobowe (tzw. sub-procesor) w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy Głównej, w szczególności firm, od których FastTony dzierżawi przestrzeń serwerową oraz firm IT, które świadczą dla FastTony usługi bieżącej obsługi Systemu.
  • W przypadku gdy Klient korzysta z tzw. integracji FastTony z innym narzędziem informatycznym (np. Freshmail, SMS API, Zoho CRM, Click Meeting) Klient zapewnia, że uzyskał stosowne zgody na takie udostępnienie Danych Osobowych firmom trzecim.
  • W przypadku niespełnienia dotychczas warunku określonego w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy, zobowiązuje się, przed przystąpieniem przez FastTony do wykonywania Umowy lub Umowy Głównej, uzyskać wszelkie zgody i oświadczenia prawem przewidziane umożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy oraz Umowy Głównej,

§ 3 Oświadczenia i zobowiązania Stron

 1. Klient oświadcza, że w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach współpracy z FastTony i/lub jest tzw. Procesorem (podmiotem przetwarzającym na zlecenie w rozumieniu art. 4 pkt 8 oraz art. 28 RODO.
 2. FastTony oświadcza, że w rozumieniu art. 28 RODO, jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe.
 3. FastTony oświadcza, że:
  • posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych Osobowych w zakresie wymaganym przez obowiązujące Freshmail przepisy prawa, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych, a także spełnia inne wymagania określone w przepisach prawa dotyczące ochrony danych osobowych;
  • prowadzi wymaganą przepisami prawa dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych Osobowych;
  • zapewnia w procesie przetwarzania Danych Osobowych ich pseudonimizację (tzw. hashowanie);
  • do przetwarzania Danych Osobowych dopuszczone zostaną wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez FastTony.
 4. Klient oświadcza, że Dane Osobowe wprowadzane przez niego do Systemu zostały zgromadzone i są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w szczególności pozyskano odpowiednie zgody subskrybentów, klientów, fanów Klienta oraz innych osób, których Dane Osobowe Klient zbiera poza portalem Facebook, albo istnieje inna legalna podstawa do przetwarzania Danych Osobowych przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient jest tzw. procesorem, Klient oświadcza, że posiada stosowne umocowanie do przetwarzania Danych Osobowych w imieniu swojego klienta, a to zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wszelkie inne wymogi prawne. FastTony nie ponosi odpowiedzialności za sposób używania przez Klienta Systemu, za zgodność korzystania przez Klienta z Systemu z prawem, ani za zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Klienta za pomocą Systemu, w tym za zgodność tego przetwarzania z prawem.
 5. W przypadku nałożenia na FastTony kary administracyjnej, kary grzywny lub zasądzenia od FastTony kwoty pieniężnej tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia za niezgodne z prawem przetwarzanie Danych Osobowych przez Klienta, jak również w przypadku obciążenia FastTony kosztami wynikającymi z prowadzenia tych postępowań w całości albo w części, Klient zwróci na rzecz FastTony poniesione na te cele wydatki proporcjonalnie do stopnia w jakim przyczynił się do ich powstania oraz stopnia winy. 
 6. Postanowienia Umowy nie uchylają ani nie ograniczają w jakimkolwiek stopniu możliwości występowania przez Wykonawcę do Zamawiającego z innymi roszczeniami regresowymi
 7. Wykonywanie niniejszej umowy nie wiąże się z żadnymi świadczeniami pieniężnymi ze strony Klienta, a wszelkie rozliczenia finansowe dokonane zostaną w ramach Umowy Głównej.
 8. FastTony zobowiązuje się, że:
  • zachowa w tajemnicy Dane Osobowe oraz inne dane, a w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, do których FastTony mógł uzyskać dostęp w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy lub Umowy Głównej, także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Głównej;
  • przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy dołoży staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności;
  • niezwłocznie poinformuje Klienta o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji udostępnionych FastTony przez Klienta w związku lub w trakcie wykonywania Umowy Głównej, w tym w szczególności w przypadku naruszenia zasad ochrony Danych Osobowych;
  • zobowiąże na piśmie pracowników oraz inne osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Freshmail, posiadające lub mogące posiadać dostęp do danych udostępnionych przez Klienta w związku z wykonywaniem Umowy Głównej do ich zachowania w tajemnicy również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego łączącego dany podmiot z Freshmail;
  • poinformuje Klienta o każdym przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie  48 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia;
  • w miarę możliwości będzie pomagać Klientowi – poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne – wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania praw tej osoby określonych w odpowiednich przepisach prawa;
  • uwzględniając charakter przetwarzania Danych Osobowych oraz dostępne FastTony informacje, pomaga Klientowi – wyłącznie w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy Głównej – wywiązać się z obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych nałożonych na niego przepisami prawa Unii Europejskiej;
  • wyłącznie w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy Głównej udostępni Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że Klient spełnienia obowiązki dotyczące ochrony Danych Osobowych wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umożliwi Klientowi lub upoważnionemu przez Klienta audytorowi przeprowadzanie audytów i inspekcji –  w zakresie dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej, przy czym inspekcja może nastąpić za 14-dniowym uprzedzeniem FastTony i powinna odbywać się w dzień roboczy w godzinach 10:00-16:00.
 9. Klient zobowiązuje się do:
  • pobrania wszystkich Danych Osobowych wprowadzonych przez siebie do Systemu lub polecenia FastTony usunięcia z Systemu wszystkich powierzonych Danych Osobowych – wraz z rozwiązaniem Umowy Głównej oraz niniejszej umowy. W przypadku niedokonania tych czynności w ciągu 30 dni, FastTony będzie uprawniony usunąć Dane Osobowe bez powiadamiania o tym Klienta. Jeśli Klient zdecyduje się pobrać Dane Osobowe wcześniej powierzone FastTony, to FastTony również usuwa wszystkie kopie zapasowe Danych Osobowych oprócz jednej kopii, którą Fast Tony zachowa do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów: bezpieczeństwa IT, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz celów archiwalnych portalu Facebook.
  • zwolnienia FastTony ze wszelkich obowiązków informacyjnych względem osób, których Dane Osobowe są wykorzystywane w ramach Zlecenia oraz do wypełnienia tych obowiązków samodzielnie – pod rygorem wszelkiej odpowiedzialności przewidzianej odpowiednimi przepisami prawa, a także pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec FastTony;
  • samodzielnego ustanawiania i odwoływania Upoważnionych oraz zarządzania kontami Upoważnionych tak, aby osoby nieuprawnione nie miały dostępu do Danych Osobowych, ani możliwości przekazywania Zleceń do FastTony. 
 10. Klient oświadcza, że każda przekazywana FastTony na podstawie Umowy lub danego Zlecenia baza danych została zgromadzona w sposób zgodny z prawem, a wszystkie podmioty, których Dane Osobowe znajdują się w Bazie Danych wyraziły zgodę na na przetwarzanie ich danych osobowych na cele realizacji Zlecenia; jak i oświadcza, iż jest niczym nieograniczony w dysponowaniu – w tym w zakresie powierzenia przetwarzania na rzecz FastTony – Danymi Osobowymi;
 11. Klient oświadcza, że jest świadom, iż przetwarzanie Danych Osobowych za pomocą niektórych narzędzi wiąże się z przekazywaniem Danych Osobowych do portalu Facebook, a więc poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dokładniej do Stanów Zjednoczonych Ameryki, co jest dopuszczalne na podstawie tzw. programu Privacy Shield.
 12. Strony oświadczają, że wszelkie rozliczenia finansowe z tytułu Umowy dokonane zostaną w ramach Umowy Głównej.
 13. FastTony zobowiązuje się, że:
  • przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych, podejmie odpowiednie środki zabezpieczające zgodnie z art. 32 RODO;
  • zapewni, że Dane Osobowe będą przetwarzane jedynie przez osoby upoważnione,
  • zachowa w tajemnicy Dane Osobowe oraz inne dane, a w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, do których FastTony mógł uzyskać dostęp w związku z wykonywaniem postanowień Umowy lub Umowy Głównej, także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy lub Umowy Głównej;
  • przy wykonywaniu postanowień Umowy i Umowy Głównej dołoży staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności;
  • zapewni takie warunki przetwarzania Danych Osobowych lub innych informacji, które uniemożliwią dostęp do wykorzystywanych Danych Osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji osobom nieuprawnionym w trakcie wykonywania Umowy lub Umowy Głównej, jak i po ich rozwiązaniu lub wygaśnięciu;
  • niezwłocznie poinformuje Klienta o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa wszelkich informacji udostępnionych przez Kliwnta w związku lub w trakcie wykonywania Umowy lub Umowy Głównej;
  • zobowiąże na piśmie pracowników oraz inne osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z FastTony, posiadające lub mogące posiadać dostęp do danych udostępnionych przez Klienta w związku z wykonywaniem Umowy lub Umowy Głównej do ich zachowania w tajemnicy również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego z FastTony;
  • nie udostępni jakichkolwiek danych udostępnionych FastTony lub jego pracownikom lub osobom współpracującym z FastTony na podstawie umów cywilnoprawnych jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Klienta w formie pisemnej, z wyjątkiem jedynie organów administracji publicznej – jeśli zażądają udostępnienia danych na podstawie konkretnej normy prawnej – oraz doradców prawnych i finansowych FastTony – jeśli powstanie taka potrzeba celem obrony słusznych interesów FastTony;
  • poinformuje Klienta o każdym przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie  2 dni roboczych od chwili naruszenia;
  • poinformuje Klienta o:
   • jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez FastTony Danych Osobowych w zakresie określonym w Zleceniach,
   • o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych Osobowych, skierowanej do FastTony, a dotyczących Danych Osobowych.
 14. Klient zobowiązuje się do:
  1. pobrania kopii Baz Danych utworzonej w Systemie wraz z rozwiązaniem Umowy. W przypadku niedokonania czynności w ciągu 30 dni FastTony będzie uprawniony usunąć Bazy Danych bez powiadamiania o tym Klienta;
  2. zwolnienia FastTony ze wszelkich obowiązków informacyjnych względem osób, których Dane Osobowe są wykorzystywane w ramach Zlecenia oraz do wypełnienia tych obowiązków samodzielnie – pod rygorem wszelkiej odpowiedzialności przewidzianej RODO, a także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec FastTony;
  3. ustanowienia Upoważnionych. Klient może odwołać lub powołać nowych Upoważnionych w każdym czasie, informując o tym FastTony za pośrednictwem odpowiednich ustawień w Systemie. 

§ 4. Obowiązywanie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.
 2. Umowa wygasa przed upływem okresu, na jaki została zawarta wyłącznie w przypadkach w niej określonych.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę za miesięcznym wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Strony mogą rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy druga Strona w sposób rażący naruszy postanowienia Umowy.
 5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.

§ 5. Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w takiej formie, w jakiej zawarto Umowę – pod rygorem nieważności.
 2. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż to Klient ponosi nadal odpowiedzialność za zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych w ramach Zleceń oraz w ramach wykonywania Umowy Głównej, a FastTony ponosi tę odpowiedzialność o tyle, o ile konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa tych Danych w Systemie.
 3. Wygaśnięcie Umowy, niezależnie od przyczyn, skutkować może niemożnością realizacji Umowy Głównej w całości lub części, o czym Klient został poinformowany i co akceptuje.
 4. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszą Umowę zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w tym RODO. W przypadku rozbieżności treści Umowy oraz Regulaminu Serwisu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy za wyjątkiem zapisów Regulaminów Serwisu odnoszących się do generowania Zlecenia oraz obowiązków Klienta z nim związanych.
 5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy lub w związku z jej realizacją Strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby FastTony.
 6. Zmiana Upoważnionych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.